+387 51 96 16 26

IZRADA BIZNIS PLANOVA I ELABORATA

Zašto je potreban biznis plan?

Biznis plan je sredstvo kako prikaza rentabilnosti i opšte atraktivnosti predloženog projekta tako i efektno sredstvo za komuniciranje sa klijentima.
On je integrativni prikaz ekonomske valjanosti zamišljenog projekta i sredstvo čiji je cilj da privuče investirore i kreditore u poduhvat.

Potreban je za:

 • Pozicioniranje na tržištu i uspostaviljanje zdravih odnosa sa dobavljačima i kupcima
 • Brzo, kvalitetno i efikasno započinjanje novog posla
 • Jasno sagledavanje vizije svog poduhvata
 • Određivanje strategije i operacije za ispunjenje ciljeva
 • Dobijanje osnove ili prijedloga za potencijalne koinvestitore, bankarske zajmove i kredit

Investicioni plan je komplekasan proračun čiji je cilj dokazivanje komercijalne isplativosti projekata.
Sačinjava se prije nego što se uđe u zamišljenu realizaciju, da bi se pokazalo da li će investicija biti sa prinosom i sa kolikim.
Što krupnija investicija to više opreza da se miniminiza rizik, a u tom cilju proračuni moraju biti provjeravani, sa svih relevatnih aspekata
testirani i verifikovani.

Naša je uloga da primjenom odgovarajuće metodologije obrade investicije, na osnovu verifikovanih informacija, u skladu sa scenarijima izvedemo odgovarajuće projekcije, proračune i zaključke, što sve čini osnovu za pouzdano odlučivanje o prihvatanju investicije i pristupanju njenoj realizaciji.

Pružanje usluga u domenu finansija obuhvata:

 • Izrada investicionih programa i biznis planova radi dobijanja kredita od domaćih i ino kreditora
 • Izrada razvojnih studija i studija izvodljivosti (feasibility study)
 • Procjene vrijednosti kapitala i imovine
 • Izrada godišnjih poslovnih i strateških planova
 • Izrada godišnjih finansijskih izvještaja
 • Prezentacija projekata potencijalnim finansijerima
 • Finansiranje projekata putem donatorskih sredstava i fondova